×
 

Fizetési moratórium – általános tájékoztató

 1. Mit kell tudni a fizetési moratóriumról?

 2. Az Ön által a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

 1. Mi történik a szerződésemmel? Tájékoztató a lízingszövetség ajánlásával

Lízingszövetség tájékoztatója (PDF, 192 Kbyte)


 1. Mit kell tennem, ha nem kívánok élni a fizetési moratóriummal?

A fizetési moratórium ellenére Önnek joga van valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Ennek keretében tájékoztatjuk, hogy:

 • a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés Önre nézve – bármiféle egyéb, aktív közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy Ön az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.
 • mivel társaságunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell társaságunkat fizetési szándékáról (a továbbiakban: Tájékoztatás).

A törlesztőrészlet pontos összegéről az Önnek megküldött fizetési értesítőből kap megfelelő információt.

Amennyiben Ön a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti társaságunk részére, – ráutaló magatartással – az Ön arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi.

Tájékoztatjuk, hogy az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.


 1. Mit tegyek, ha eddig csoportos beszedési megbízással fizettem?

Amennyiben Ön a törlesztőrészletét csoportos beszedési megbízás útján kívánja fizetni, abban az esetben Önnek tájékoztatnia kell társaságunkat, mely Tájékoztatás gyors és kényelmes megtételéhez társaságunk a honlapján egy erre a célra szolgáló felületet hozott létre, melyet megtalál a www.euroleasing.hu/fizetesi-moratorium/ webcímen.

Csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés esetén a fizetési moratórium mellőzésére irányuló Tájékoztatásban az Ön által feltüntetni szükséges adatok a következők:

Az Ön beazonosításához szükséges adatok:

Természetes személy ügyfél esetén:

 • Születési név
 • Születési hely, dátum

Jogi személy ügyfél esetén:

 • Cégnév
 • Adószám
 • Az Ön szerződéseire vonatkozó adat a szerződés azonosító, amelyet megtalál bármely, korábban megküldött fizetési értesítő második bekeretezett részében, vagy a szerződéskötést követően megküldött jóváhagyási értesítőben.

Ön a Tájékoztatást az alábbi csatornákon nyújthatja be:

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztatás feldolgozását követően társaságunk visszajelzést küld Önnek az Ön által megadott e-mail címre.


 1. Ha mégsem tudom fizetni a törlesztőrészleteket, meggondolhatom magam?

Amennyiben Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, viszont a fizetési moratórium időtartama alatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, amit a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet értelmében a finanszírozó felé előre jeleznie szükséges az alábbi lehetőségek egyikén.

Ön a korábban benyújtott Tájékoztatásban közöltek módosulását az alábbi csatornákon tudja jelezni:


 1. Biztosításra is vonatkozik a fizetési moratórium?

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön – a törlesztőrészletekkel együtt fizetendő – integrált biztosítással is rendelkezik, akkor annak havi díja a törlesztési moratóriumtól függetlenül, a fizetési moratórium időszaka alatt is az eredeti ütemezés szerint válik esedékessé.


 1. KHR (központi hitelinformációs rendszer) rendszerben látható lesz, hogy ha élek a fizetési moratóriummal?

 2. I. A Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei

A központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR) szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) rendelkezései szerint a KHR célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A KHR által kezelt adatokat csak a KHR tv-ben meghatározott célra lehet felhasználni.

A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag a KHR törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR-be történő adattovábbítás céljából kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és a KHR-bõl kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak.

Adatátadás a KHR részére szerződéskötéskor

A finanszírozó a létrejött kölcsön- és pénzügyi lízingszerződés megkötését követően írásban átadja a KHR részére az Ön KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) és k) alpontjai szerinti referenciaadatait. A Finanszírozó köteles a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén az ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. A Finanszírozó adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van.

Adatátvétel a KHR-ből szerződéskötéskor

Ön a referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően vagy ezt követően is bármikor nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Nem szükséges a hozzájárulás a KHR tv. 11–13/A. § alapján kezelt adatok átvételéhez.

Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át.

A Hpt. 3. § (1) bekezdés b)-c) és f–g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés vagy befektetési hitel nyújtására, kereskedelmi kölcsönszerződés, illetőleg a Tpt.-ben meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően a referenciaadat szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól a fentiek szerint átveszi a referenciaadatokat.

Ön az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően tájékozódhat – a megalapozott döntés érdekében – a KHR-ből átvett adatairól és az abból a hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetésekről.

A szerződéses adatok törlése a KHR-ből

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a fentiek szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően – az alábbiakban foglalt kivétellel – egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

Az Ön adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során Ön – a Finanszírozó útján – írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a finanszírozó útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.

 1. II. A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában

Rendkívüli adatátadás a KHR részére

A finanszírozó a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki a kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy fentiek szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni (KHR tv. 11. §).

A fentiek szerinti adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően a finanszírozó írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a KHR tv. melléklet II. fejezete 1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének.

A finanszírozó a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható (KHR tv. 12. §).

Az érintett referencia-adat szolgáltató a KHR tv. 13. §-ban meghatározott esetben a KHR tv. mellékletének II. fejezetében meghatározott 1.1. és 1.4. pontjában meghatározott adatait átadhatja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.6 pontja szerinti referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek.

A fentiek szerinti adatátadásról a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás írásban értesítést küld azon referenciaadat-szolgáltatók részére, akik az érintett természetes személyhez tartozóan a KHR-ben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések alapján fennálló követeléssel rendelkeznek.

A rendkívüli adatátadás keretében átadott adatok törlése a KHR-ből

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás – a KHR tv. 8. § (3)–(4) bekezdésben, valamint a 9. §-ban foglalt kivétellel – a referenciaadatokat a Khr. tv. 8. § (2) bekezdésében foglalt időpontoktól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve a KHR tv. 9. § szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított 1 év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a KHR tv. 11. § (1) bekezdés szerinti referenciaadatot.

III. A fizetési moratórium kapcsán, a késedelmes tartozások kezelése és a KHR felé történő adatátadásának módosulása.

A fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatban a fizetési moratórium ideje alatt a finanszírozó nem rögzít a KHR-ben új fizetési késedelmet, függetlenül attól, hogy az adott ügyfél él-e a fizetési moratórium adta lehetőséggel vagy sem.

A fentiek irányadóak azon szerződések esetében is, ahol a késedelembe esés már a fizetési moratórium kezdő napja előtt felmerült, de 2020. március 18.-án éjfélig nem következtek be a törvényben megfogalmazott felviteli kritériumok (természetes személyek esetén a Khr tv. 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek, vállalkozások esetén a Khr tv. 14. §-ában foglalt feltételek). A Finanszírozó a felviteli kritériumok megfigyelését a fizetési moratórium lejártát követően fogja folytatni.

Azon kölcsönszerződések esetén, amelyeknél a fizetési moratórium napján (2020. március 18.) éjfélig csak részfolyósításra került sor, fizetési késedelem esetén a különleges adatátadást a Finanszírozó kizárólag a 2020. március 18-a után folyósított összeg tekintetében rögzíti.


 1. Adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk Adatkezelési tájékoztatóját a következő linken: ww.euroleasing.hu/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato érheti el. A Tájékoztató benyújtásával Ön az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét elfogadja.

2021. március 7.