EXIM

Exportélénkítő, EUR vagy HUF alapú, kamattámogatott, fix kamatozású lízing

Tájékoztató EXIM Exportélénkítő lízing igénybevételéhez

Kik vehetnek részt az Exportélénkítő Hitelprogramban?

Minden olyan belföldi vállalkozás igényelheti a finanszírozást, amely (a cégcsoport tagokat együttesen figyelembe véve) legfeljebb 499 fő alkalmazottat foglalkoztat, árbevétele nem haladja meg a 100 millió EUR-t, vagy mérlegfőösszege a 86 millió EUR-t. Az ügyfél bármely ágazatban működhet, de nem merülhet fel vele szemben az EXIM Üzletszabályzatában[1] előírt kizáró ok. Feltétel még, hogy a vállalkozás exporttevékenységgel foglalkozzon, vagy exportőr közvetlen beszállítója legyen.

 

Milyen típusú finanszírozást lehet igényelni a programon belül?

  • Az exportőrök export árbevételük előfinanszírozásához exportélénkítő forgóeszközhitelt, jövőbeni export árbevétel létrejöttéhez szükséges beruházásokhoz exportélénkítő beruházási hitelt illetve exportélénkítő lízinget igényelhetnek
  • Az exportőr részére árut, alkatrészt, alapanyagot, az előállítási lánchoz kapcsolódó szolgáltatást beszállító vállalkozások az ebből származó árbevételük előfinanszírozásához beszállítói forgóeszközhitelt, az exportőr részére történő szállítások teljesítéséhez szükséges beruházásokhoz beszállító beruházási hitelt illetve lízinget igényelhetnek

 

Mire lehet lízinget igénybe venni?

Az Eximbank forrást biztosít a pénzügyi intézmények exportőr vagy exportőr részére közvetlenül beszállító ügyfelei számára nemzetközi versenyképességük, nemzetközi piacra lépésük és export tevékenységük bővülését elősegítő nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozása céljából.

A lízing felhasználható műszaki vagy egyéb berendezések, felszerelések, gépek, mezőgazdasági eszközök, haszongépjárművek finanszírozására, azok áfával csökkentett teljes nettó értékéig.

 

Mekkora összeg igényelhető?

A minimális igényelhető lízing összege 4,5 millió forint vagy annak megfelelő euró összeg, míg a maximális összeg évente és finanszírozó bankonként 1 milliárd HUF vagy annak megfelelő euró összeg.

 

Milyen futamidőre kérhető a lízing és milyen törlesztéssel?

A lízing finanszírozás minimum 2 év, maximum 8 év futamidőre kérhető, egyenletes, annuitásos, vagy a cég működési sajátosságaihoz igazodó visszafizetési ütemezéssel.

 

Melyek a lízing költségei?

A lízing kamata a teljes futamidő alatt fix, mely a szerződéskötéskor érvényes EUR illetve HUF referencia alapkamat és a lízingcég által megállapított kamatfelár összege. A kamatfelár alapvetően a vállalkozás és az ügylet kockázataitól függ. Szerződéskötési díj, kezelési költség nincs, de az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítások díja, illetve (lízingcég döntésének függvényében) a harmadik fél által kiszámlázott díjak és költségek, késedelmi vagy büntető kamat, valamint az  elő- és végtörlesztéshez kapcsolódó megtörési díj a végső ügyfelet terhelik.

 

Hol lehet Exportélénkítő lízingszerződést kötni?

Ügyfeleinknek általában azt tanácsoljuk, hogy számlavezető illetve finanszírozó bankjukhoz, illetve annak leánycégéhez forduljanak, de az EXIM honlapján (https://exim.hu/rolunk/kiemelt-hazai-kapcsolatok) feltüntetett lízinget nyújtó pénzügyi intézmények bármelyikénél elérhető az Exportélénkítő lízing.

 

Milyen dokumentumok alapján fogja a lízingcég elbírálni a kérelmét?

Partnereink az EXIM konstrukciók esetében jellemzően ugyanazokat a dokumentumokat kérik, mint saját forrású lízing nyújtásánál.

Ezen felül az ügyfélnek nyilatkoznia kell a korábban igénybe vett EXIM ügyletekről, a futamidő alatt teljesítendő export / beszállítói árbevétel mértékéről (lásd lejjebb), az előállított áru vagy nyújtott szolgáltatás magyar származásáról (lásd lejjebb), és igazolást kell benyújtania alkalmazotti létszámáról. Nem KKV ügyfelek esetében az EXIM által előírt ügyfél- és ügyletértékeléshez egy egyszerű adatszolgáltatási lap kitöltése is szükséges.

A bírálat – a finanszírozó pénzintézet által nyújtott más lízingügyletekkel azonos módon – az ügyfél és az ügylet kockázatainak mérlegelése, a finanszírozásra benyújtott eszköz értékelése alapján történik.

 

Milyen kötelezettségeket kell vállalni a lízing felvételekor?

Export / beszállítói árbevétel: Az ügyfél vállalja, hogy a lízingügylet indulásától annak lejáratáig a futamidő alatt az ügyletösszeg

  • 1,5-szeresének (maximum három éves futamidő esetén)
  • 2-szeresének (maximum öt éves futamidő esetén)
  • 3-szorosának (maximum nyolc éves futamidő esetén)

megfelelő export árbevételt / beszállítói (tehát az exportőr vevőktől származó) árbevételt realizál.

Magyar tartalom vállalása: Az ügyfél vállalja, hogy ellenőrzés esetén igazolni tudja, hogy az export illetve a beszállítás (az előírt arányban) magyar származású árukból/szolgáltatásokból történt. Exportárbevétel esetében az áru vagy szolgáltatás 50%-a, beszállítás esetében az áru vagy szolgáltatás 100%-a meg kell feleljen a magyar tartalomra előírtaknak.

Áruk esetében az igazolás történhet a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vagy mezőgazdasági áru esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kiállított Magyar Származási Bizonyítvány benyújtásával b) annak dokumentálásával, hogy az árut vagy teljes egészében Magyarországon állították elő vagy megfelel a magyar származásúnak minősíthető áruk feltételeinek c) annak dokumentálásával, hogy az áru importtartalma nem haladja meg a 90%-ot.

Szolgáltatások esetében azt kell igazolni, hogy az alkalmazottak legalább 50%-a után magyar társadalombiztosítási járulékot fizetnek.

Hozzáadott érték mutató: Az ügyfél vállalja, hogy a lízing futamideje alatt az éves hozzáadott érték (melynek értéke egyenlő az értékesítés nettó árbevétele és aktivált saját teljesítmények értékének összegével csökkentve az anyagjellegű ráfordítások összegével) az ügyletösszeg 2%-ának megfelelő mértékben növekedni fog. A vállalást a lízing lejáratakor a beszámolóban szereplő pénzügyi adatokkal kell igazolni.

Adatszolgáltatások: Az ügyfél vállalja, hogy az 5 legjelentősebb export célországra, valamint az éves teljes export/beszállítói árbevételére vonatkozóan adatot szolgáltat a finanszírozó pénzintézetnek

 

Hogyan fogja a lízingcég és az Eximbank ellenőrizni a kötelezettségvállalások teljesítését?

Export/beszállítói árbevétel:  Az ügyfélnek a forrást nyújtó lízingcégnél a lízing lejáratát követő ellenőrzési időpontban igazolnia kell az exportárbevétel illetve beszállítói árbevétel előírt mértékű teljesülését. Ezt alapesetben elegendő a főkönyvi kivonattal, beszállítók esetében vevő folyószámla kivonattal alátámasztani. Az előírt export árbevétel / beszállítói árbevétel elmaradása azzal a következménnyel járhat (az okok vizsgálatát követően), hogy az Eximbank a jövőre nézve kizárja az ügyfelet finanszírozási konstrukcióiból. Az Eximbank – a finanszírozó pénzintézet közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során bármilyen, az exporttal / beszállítással kapcsolatos dokumentumot (szerződést, szállítólevelet, számlát, folyószámla kivonatot) bekérni az ügyféltől, mely alapján részletesen vizsgálja az Üzletszabályzatnak és a lízingszerződésnek való megfelelést.

Magyar tartalom: Az ügyfélnek első alkalommal a lízingszerződés  megkötésekor, majd ezt követően a ügylet lejáratkor meg kell ismételnie a magyar tartalomra vonatkozó nyilatkozatát. Az Eximbank – a lízinget nyújtó pénzügyi intézmény közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során bekérni a magyar tartalom igazolására szolgáló dokumentumokat: MKIK/NAK Származási bizonyítvány, vagy ügyfél által benyújtott, az áru származását illetve importtartalmát igazoló dokumentumok (vámokmányok, szerződések, szállítólevelek, számlák, számviteli nyilvántartások). Az Eximbank ezek alapján részletesen vizsgálhatja a magyar tartalomra vonatkozó előírások teljesülését. Amennyiben az ügyfél nem tudja az előírt magyar tartalmat igazolni, az szerződésszegésnek minősül, és az Eximbank visszavonja a biztosított forrást.

Hozzáadott érték mutató: az ügyletösszeg 2%-ának megfelelő növekedést a lízing lejáratakor, a beszámolóban szereplő pénzügyi adatokkal kell igazolni. A vállalt növekedés elmaradása azzal a következménnyel járhat (az okok vizsgálatát követően), hogy az Eximbank a jövőre nézve kizárja az ügyfelet finanszírozási konstrukcióiból.


Milyen folyamatban történik a forrás nyújtása?

A lízingcég által benyújtott lehívási értesítő alapján az Exim döntést hoz  a konkrét ügylet tárgyában. Az Eximbank a döntést követően szerződést köt a pénzintézettel, de a lízingcég és az ügyfél között létrejövő lízingszerződés meg is előzheti és követheti is az Eximbank és a finanszírozó pénzintézet között létrejövő refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését. Folyósításra a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötése illetve a lízingszerződés megkötése közül a későbbit követően van lehetőség. A teljes folyamat tehát sok lépésen megy keresztül a kérelem elbírálását követően.

[1] Exim Üzletszabályzatát eléri a https://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/uzletszabalyzat-bank link alatt.