×
 

NHP Fix 80%

NHP FIX - kamattámogatással kombinált finanszírozási konstrukció

Jelen terméktájékoztató a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett NHP Fix konstrukciónak a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet által biztosított, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó állami kamattámogatás igénybevételének lehetőségével kibővített feltételeit tartalmazza.

Támogatható finanszírozási konstrukció: forintban nyújtott beruházási hitel

Kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági célú beruházást megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások. A kedvezményezett lehet társas vállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő vagy családi gazdaság, aki vagy amely a 2007. évi XVII. törvény szerint, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
 • Finanszírozást a program keretében kizárólag a törvényben (2004. évi XXXIV. tv.) előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-nak minősülő vállalkozások, egyéni vállalkozók, egyéni vállalkozó őstermelők igényelhetnek.
 • Nem minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
 • További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a finanszírozás futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot.

Támogatható hitel maximális hiteldíja: maximum 2,5%-os fix éves ügyleti kamat. Kamattámogatás csak azon kamatidőszakok tekintetében nyújtható, amelyek esetében a hiteldíj forintban számítva nem haladja meg a 2,5% /év szintet.

Egyéb díjak:

 • A finanszírozási szerződés közjegyzői közokiratba foglalásának költsége;
 • Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés költsége;
 • Szerződésszegésből fakadó költségek (az ÁSZF és az Általános Üzletszabályzat rendelkezései szerint).

Támogatás mértéke: vissza nem térítendő állami támogatás, az ügyleti kamat 80%-a, legfeljebb 2 százalékpont/év. A kedvezményezett az esedékes kamatfizetések időpontjában a kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a pénzügyi intézmény számára.

Támogatható hitel összege: legalább 10 millió forint, és nem haladhatja meg a 300 millió forintot.

Minimális önerő elvárás: a beruházással érintett eszköz nettó vételárának 10%-a + a vételár teljes ÁFA tartalma.

Támogatható hitel futamideje: legalább 3 év, maximum 7 év. Amennyiben a hitelszerződés az előírt minimális futamidő (3 év) letelte előtt megszűnik, a kamattámogatást a kedvezményezett visszamenőlegesen visszafizetni köteles.

Egyéb feltételek:

 • Vagyonbiztosítás megkötése kötelező;
 • Minden termékkör esetén biztosított a díjmentes előtörlesztés lehetősége

Termékre vonatkozó korlátozások:

 • Nem használható fel meglévő finanszírozás kiváltására;
 • A szerződött fizetési ütemezés futamidő közbeni átütemezése nem elérhető.

Elérhető fizetési ütemezés:

 • havi
 • negyedéves egyenletes
 • negyedéves szezonális
 • évi kétszeri;

Támogatható beruházási cél:

 • Új és prémium használt* mezőgazdasági jármű (Maximum 5 éves jármű finanszírozása megengedett)
 • Új mezőgazdasági munkaeszköz

A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.

*Használt mezőgazdasági jármű és eszköz finanszírozása kizárólag az Euroleasing Zrt. vonatkozó szabályzatának feltételei alapján lehetséges.

A beruházásnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez** kell kapcsolódnia. A beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítása nem kezdődhet meg a támogatási kérelem pénzügyi intézmény általi, Kincstárhoz történő benyújtásáig. A kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjáról a pénzügyi intézmény tájékoztatja az igénylőt. A szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó, támogatható beruházási célként beszerezhető erő- és munkagépek példálózó felsorolása az 1. számú mellékletben található.

**Elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében (jelen terméktájékoztató 4. számú melléklete) felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet

Támogatás jogcíme: Elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján.

A támogatás nem terheli a kedvezményezett „de minimis” keretét.