×
 

EXIM Fordulat

Exportőröknek, Beszállítóknak és Exportra készülőknek

 • beruházási célú HUF vagy EUR alapú pénzügyi lízing (nyílt vagy zártvégű) vagy HUF alapú kölcsön
 • rugalmas törlesztési feltételekkel,
 • fix kamatozással,
 • kamattámogatással,
 • akár 10 millió EUR/ 3,5 milliárd HUF
 • mikro-, kis-, és közepes vállalkozások részére.

Célja a COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult romló üzleti körülmények utáni újrainduláshoz szükséges fejlesztések támogatása lízing vagy eszközalapú kölcsön refinanszírozásával.

Tájékoztató EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogram igénybevételéhez

Kik vehetnek részt a Beruházási Hitelprogramban?

A Hitelprogram keretében az a COVID19 járvány következtében átmeneti, súlyos likviditási nehézséggel szembesülő vállalkozás finanszírozható, amely a lehívási értesítő benyújtásának és a lízing, vagy eszközalapú finanszírozási szerződés megkötésének időpontjában:

 • az Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek,

*1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

illetve

 • KKV-nak minősül

továbbá amely:

 • nem áll fenn vele szemben az Exim Hitelprogram igénybevételével kapcsolatban meghatározott egyetlen kizáró ok sem;
 • az Ügyfél nyilatkozata alapján Exportőrnek vagy Beszállítónak minősül vagy Export potenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik (a cégkivonatban szereplő tevékenységi körei között szerepel valamely, meghatározott TEÁOR kódú tevékenység – 1. számú melléklet -, ettől eltérő ágazat esetében indokolni szükséges).

 

Az átmeneti, súlyos likviditáshiány fennállása bizonyított, amennyiben:

 • az Ügyfél 2020. február 1-ét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi rendelet értelmében, vagy
 • az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül:
  • nettó árbevétel csökkenése
  • üzemi eredmény csökkenése
  • vevő futamidő növekedése
  • szállító futamidő csökkenése
  • rendelés állomány csökkenése
  • likviditási mutató romlása (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)
  • szezonalitáson felüli üzembezárás, műszakcsökkenés történt
  • létszám és bérköltség csökkentésre volt szükség
  • a beruházás 2020. február 1-et követően az előzetes (dokumentált) tervekhez képest legalább 3 hónappal csúszik, és a költségvetés növekszik
  • egyéb (szöveges indoklással)

 

A fenti szempontrendszer alapján a finanszírozó vizsgálja az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a súlyos likviditáshiány fennállását.

A fenti szempontokat (kivéve a beruházás ütemezését) a teljes 2020. évi adatainak a 2019. évi adatokkal vagy a 2021. január 1. és 2021. november 30. közötti, legalább 6 hónapos periódusnak a 2019. év vagy 2020. év azonos időszakával (a fenti bekezdésben rögzített eseteknél az üzleti terv 2020. vagy 2021. évi időarányos teljesítésével) összehasonlítva kell vizsgálni, amelyek során legalább 20%-os csökkenést/ változást szükséges igazolni.

 

Mik a termék legfontosabb jellemzői?

Hatályos: 2021. július 1-től, 2021. december 31-ig, illetve visszavonásig

Támogatott termékkör: nyílt- vagy zártvégű pénzügyi lízing, illetve pályázathoz kapcsolódó finanszírozás esetén eszközalapú kölcsön

Futamidő: maximum 84 hónap

Minimális finanszírozott összeg: 3 millió Forint, vagy 10 ezer EURO.

Minimális önrész: Eszközalapú kölcsön esetében legalább a nettó érték 10%-a

Maradványérték, kiemelt lízingdíj: az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. jelenleg érvényben lévő maradványérték szabályzata alapján

Vagyon-, cascobiztosítás megkötése kötelező

Milyen típusú eszközökre vonatkozik?

 • műszaki berendezések és egyéb berendezések és felszerelések,
 • gépek, mezőgazdasági eszközök,
 • haszongépjárművek.

* használt jármű és eszköz finanszírozása kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. vonatkozó szabályzatának feltételei alapján lehetséges

Mekkora összeg igényelhető?

A COVID Bizottsági Közlemény alapján nyújtott támogatás esetében a támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg*:

 • a halászati és akvakultúra ágazat esetében a legfeljebb 270 ezer EUR-t,
 • az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a legfeljebb 220 ezer EUR-t,
 • egyéb ágazat esetében pedig a 1,8 millió EUR-t.

 

*Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a fentiek szerinti eltérő maximális összegek vonatkoznak, akkor a tevékenységek megfelelő eszközökkel való szétválasztása révén, például számviteli elkülönítéssel kell biztosítani az egyes tevékenységre vonatkozó felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként (csoportszinten) ne haladja meg 1,8 millió EUR-t. Ha egy vállalkozás a halászati-, akvakultúra és az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatokban tevékenykedik a teljes maximális összeg nem haladhatja meg (csoportszinten) a 270 ezer EUR-t az egy és ugyanazon vállalkozás tekintetében.

A vállalkozás részére a hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás tekintetében a támogatási keretösszeg fentiek szerinti betartását az ügyfél korábban megítélt állami támogatásról szóló nyilatkozata alapján az Eximbank ellenőrzi. 2021. december 31-ét követően támogatástartalom növekedésével járó szerződésmódosítás nem támogatható a COVID Bizottsági Közlemény alapján.

 

Finanszírozásból kizárt Ügyfelek

 • az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján. A Lízingbevevőknek az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek egy részének a Lizíngszerződés futamideje alatt végig meg kell felelniük. A megfelelés vizsgálatát a lízingszerződéshez bekért dokumentumok alapján a finanszírozó pénzintézet végzi.
 • ha a Lízingbevevő 2019. december 31. napján Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült (az általános csoportmentességi rendelet értelmében).

 

A fentiektől eltérve támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban

A Lízingbeadó a saját belső szabályzata alapján további kizáró feltételeket határozhat meg.

EXIM Bank vonatkozó terméktájékoztatójának rendelkezései az alábbi linkeken érhetők el:

https://exim.hu/termekeink/belfoldi-finanszirozas/49-pro-pages/1311-fordulat-lizing

https://www.exim.hu/termekeink/fordulat-beruhazasi-hitel